SPOLEČNOSTIBIOCEN LABORATORIES S.R.O.

se sídlem Ocelářská 9, Praha identifikační číslo: 48592633

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18632

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Biocen Laboratories s.r.o., se sídlem Ocelářská 9, Praha 9, identifikační číslo: 48592633, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18632 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.neobotanics.cz (dále jen „webová stránka“).

Kupující, spotřebitel nebo jen kupující, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webová stránka obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové stránky obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2. Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího obsahuje zejména informace o:

a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránky obchodu),
b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů objednávky, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením informace o zpracování objednávky (akceptací objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, kontaktuje kupujícího telefonicky nebo emailem s pozměněnou nabídkou s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

3. Platební podmínky a doprava

a. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

HOTOVĚ PŘI PŘEVZETÍ  – ZDARMA

Poskytovatel platebních metod:

BANKOVNÍ PŘEVOD (převod trvá 1-2 dny) – ZDARMA

PLATBA KARTOU (převod proveden ihned) – ZDARMA

b. Doprava je možná jedním z následujících způsobů:

ČESKÁ POŠTA (balík do ruky, doručení 1-2 pracovní dny, 7 dní k uložení na poště) – 99 Kč

PŘEPRAVNÍ SLUŽBA DPD (doručení 1-2 pracovní dny, nelze ukládat zásilku) – 129 Kč

Dodání zboží proběhne standardně do 3-5 pracovních dní od akceptace objednávky v případě platby hotově a dobírkou, u bankovního převodu a platby kartou do 3-5 dní od připsání částky na účet prodávajícího.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení na náš účet ještě před opakovaným doručením.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu sídla prodávajícího společně se zbožím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od obdržení objednávky. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy, když bude uznáno jako oprávněné, dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Částka bude vrácena bez nákladů na dopravu.

5. Reklamace – práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Reklamaci (práva z vadného plnění) uplatní kupující zasláním vyplněného formuláře (formulář pro uplatnění reklamace je přílohou obchodních podmínek) a společně se zbožím zašle zpět na adresu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravuje samostatný dokument: Ochrana osobních údajů ZDE:>>

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Přílohu obchodních podmínek tvoří:

formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení)

formulář pro uplatnění reklamace (ke stažení)

Kontaktní údaje prodávajícího: NEOBOTANICS®, Ocelářská 9, 190 00 Praha 9, adresa elektronické pošty info@neobotanics.cz, telefon +420 776 566028

V Praze dne 22.7.2020